Naujienos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2021 03 29

Bendrovės valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. (penktadienį) 11 val. (dalyvių registracija nuo 10 val.), AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ buveinėje S. Kerbedžio g. 7, Panevėžyje šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. Audito išvados dėl 2020 m. Bendrovės finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo.
  2. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas.
  3. Bendrovės stebėtojų tarybos pasiūlymai ir atsiliepimai.
  4. Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  6. AB “PANEVĖŽIO KELIAI ” įstatų keitimas.
  7. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo.
  8. Dėl ilgalaikio turto nuomos.
  9. Dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021-04-23.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8 val. iki 17 val., adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.
Atvykstant į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims – įgaliojimą.
Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius