Naujienos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2021 03 01

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353,
S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys

Bendrovės valdybos sprendimu 2021 m. balandžio 9 d. (penktadienį) 15 val. (dalyvių registracija nuo 14 val.), AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ buveinėje S. Kerbedžio g. 7, Panevėžyje, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ stebėtojų tarybos atšaukimas.
  2. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2021-04-01.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8 vai. iki 17 vai., adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.

Atvykstant j Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims - įgaliojimą.

 

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius